Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Techtools zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland onder nummer 09106488 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Techtools heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, via webform, of per email op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Techtools worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Techtools ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Naast deze algemene voorwaarden kan Techtools aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Techtools zijn vrijblijvend en Techtools behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of dienst van Techtools op haalbaarheid is beoordeeld. Techtools heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen, diensten of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
2.3 Een aantal van de producten kunnen aangeboden worden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Artikel 2a. Afbeeldingen
2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, websites en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.5 Alle door of in opdracht van Techtools gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 2.4 blijven eigendom van Techtools en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
2.6 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Techtools te overhandigen op straffe van een boete ten behoeve van Techtools van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief eventuele handlings of verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per Ideal, Paypal, creditcard via Paypal, E-check via Paypal, vooruitbetaling per bank, eenmalige machtiging of rembours. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Techtools.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Techtools bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Techtools haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Techtools om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Techtools gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Techtools.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Techtools opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Techtools verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Techtools geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Techtools garandeert niet dat de aan u geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid en Herroepingsrecht

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Techtools daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien de klant een product wenst te retourneren ter vervanging of de product waarde wil laten restitueren dan kan deze gebruik maken van het retour aanvraag formulier op de website.

7.3 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.5 Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.6 Uitsluiting herroepingsrecht

1.   De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de onderneming tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c. die snel kunnen bederven of verouderen;

d. die door gebruik vanuit hygienisch oogpunt niet kunnen worden teruggenomen;


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Techtools, dan wel tussen Techtools en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Techtools, is Techtools niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Techtools.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Techtools ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Techtools gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Techtools kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Techtools schriftelijk opgave doet van een adres, is Techtools gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Techtools schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Techtools gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Techtools deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Techtools in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Techtools vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Techtools is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Bedrijfs Informatie:


Artikel 11.  Laagste prijsgarantie

We bieden de laagste prijs garantie op originele Fleshlight Producten. In het geval dat u meent elders op internet een goedkopere aanbieding gezien te hebben, horen wij dat graag van u. Als beloning doen wij u dan dezelfde aanbieding. Let er hierbij op dat u uiteraard de prijzen inclusief btw met elkaar vergelijkt.

Houdt u rekening met de volgende voorwaarden:

Het product dient bij de goedkopere aanbieder uit voorraad leverbaar te zijn.

Wanneer u aanspraak maakt op de laagste prijsgarantie, zal er een tegoed aan uw account worden toegevoegd zodat het bij een bestelling automatisch verrekend wordt.

De producten die voor de prijsgarantie in aanmerking komen zijn originele, nieuwe Fleshlight producten, compleet en verpakt in de originele verpakking. We moeten het prijsverschil kunnen controleren op een openbare Nederlandse (.nl) website.

Producten uit (opheffings)uitverkopen, opbodverkopen, faillissementsverkopen, groothandelverkopen, demomodellen, internetmarktplaatsen, beschadigde producten, producten uit het buitenland en niet bestemd voor de EU komen niet in aanmerking voor de laagsteprijsgarantie. De laagsteprijsgarantie is niet van toepassing als er sprake is van afwijkende leveringsvoorwaarden. Om deze reden nemen wij ook de verzend- en administratiekosten mee in de vergelijking en is de prijsvergelijking op basis van 1 artikel inclusief verzendkosten. De laagsteprijsgarantie is bedoeld voor een eindgebruiker. Wederverkopers of handelsaanvragen zijn uitgesloten van de laagsteprijsgarantie.

Bij twijfel of onduidelijkheid over de juistheid van de aangeboden prijs en/of voorwaarden is ons oordeel doorslaggevend.

Wanneer u aanspraak denkt te maken op de laagsteprijsgarantie kunt u voorafgaand aan uw aankoop, of maximaal 3 werkdagen na factuurdatum, een bericht sturen via de contactpagina met de volgende gegevens:

- uw naam, adresgegevens en e-mailadres;
- een volledige en duidelijke omschrijving van het product;
- een link naar de productpagina waar u het goedkopere artikel heeft gezien.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Privacy

We respecteren je privacy waarbij discreet bestellen, betalen en verzenden voorop staat. In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dat doen, en welke mogelijkheden je hebt om informatie in te zien en te laten verwijderen.

 • Op je betalingsafschriften zal geen kenmerk staan van het bestelde product, alleen een ordernummer.
 • De producten worden verzonden in een neutrale verpakking. Ook de domeinnaam van de webshop is hierop niet te vinden. 
 • Het is mogelijk om het pakje niet thuis te laten bezorgen. Het aflever adres kan onafhankelijk van je eigen adres worden ingesteld, dit maakt verzending naar o.a. een PakjeGemak afhaalpunt, een postbus of directe verzending als cadeau mogelijk. 
 • Het pakket wordt niet bij de buren bezorgd, tenzij je aangeeft dat je dat wenst.
 • Voor elke zending wordt een track & trace nummer per email verzonden. 
 • Je  zult niet worden gecontacteerd via post, telefoon of email, anders dan voor de correcte verwerking van je order.
 • Alle communicatie tussen jou en onze website verloopt veilig met behulp van SSL  encryptie software. (secure socket layer).
 • Je gegevens zullen enkel worden gebruikt in relatie tot het vlot en op discrete wijze verwerken van je order(s). 
 • Als je bent ingelogd op onze site heb je verschillende mogelijkheden m.b.t. inzien, downloaden, aanpassen en verwijdering van je gegevens. 


Rectificatierecht

Je hebt onderstaande mogelijkheden om je accountgegevens bij te werken:

 • Bewerk je naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Bewerk je adres
 • Verander je wachtwoord
 • Update nieuwsbrief abonnement


Recht op overdraagbaarheid

Je kunt je accountgegevens in CSV-indeling downloaden m.b.t:

 • Persoonlijke gegevens
 • Adres(sen)
 • Orders
 • GDPR verzoeken


Recht op beperking van de verwerking

Je kunt je persoonlijke gegevens direct beperken, dit is in te stellen in je account. Houd er rekening mee dat als je in behandeling zijnde bestellingen hebt, je gegevens nog steeds zullen worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van je bestellingen.


Inzagerecht persoonlijke gegevens

Je kunt een rapport aanvragen met al je persoonlijke gegevens die we opslaan. 


Recht om vergeten te worden

Je kunt ons verzoeken om verwijdering/ anonimisering van je persoonlijke gegevens die wij opslaan.  Belangrijk! Houd er rekening mee dat dit proces gelijk is aan het verwijderen van je account. Nadat je dit hebt voltooid, heb je geen toegang meer tot je account.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Indien je een account hebt aangemaakt op onze site dan worden je gegevens bewaard omwille van herhaal orders, tot je het account opzegt
E-mail adressen voor onze mailinglist bewaren wij zolang je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. 

Gegevens gebruik voor het discreet verwerken van je order

Om je order(s) te kunnen verwerken wordt er gevraagd je gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling te kunnen verwerken en het pakketje te kunnen bezorgen. Met de benodigde partijen zoals PostNL hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten zodat de benodigde gegevens door PostNL gebruikt kan worden om het pakket bij je te bezorgen en je via email te informeren omtrent de status van het pakket. Het E-mail adres kan worden gebruikt om b.v. een orderbevestiging naartoe te sturen, je op de hoogte te houden van de status van de zending of voor het toesturen van een tracking code. Als je gebruik maakt van deze shop dan ben je automatisch hiermee accoord. 


Cookie Gebruik

Op onze site zijn cookies enkel bedoeld om je voorkeuren op te slaan. Een cookie is een klein tekstbestand op je computer om je voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld als je de website naar de voorkeur-taal veranderd, word dit opgeslagen met een cookie zodat je de eerstvolgende keer dat je de website bezoekt, niet weer de taal hoeft te selecteren. Een cookie op onze site is slechts bedoeld om het gebruik van onze website prettiger te maken. Zo hoef je geen extra handelingen te doen om de website te zien zoals jij het zou willen. 


Contact Info